prayer59 prayer59
Member for 8 years, 4 months since Jan 21, 2011

Videos (159) Comments (1,551) Replies (1,439)

Newest | Visits | Views | Comments | Stars | New Comments
Total
Visits
Average
Visits
Total
Views
Average
Views
Total
Comments
Average
Comments
Total
Stars
Average
Stars
163,878 1,031.0 188,281 1,184.0 990 6.0 711 4.0

ASL

prayer59's Groups

carpenter bee

prayer59 Jun 15, 2019 carpenter bee
11

for frekky

prayer59 Jun 11, 2019 for frekky
9

DNA Club

prayer59 Jun 8, 2019 DNA Club
2

group "DNA CLUB"

prayer59 Jun 8, 2019 group
9

Like sharing with u

prayer59 Mar 18, 2019 Like sharing with u
12

VERSE RECIPE OF CAKE

prayer59 Mar 4, 2019 VERSE RECIPE OF CAKE
4

''. ''

prayer59 Nov 26, 2018 ''. ''
16

for Chsasldeafnews

prayer59 Apr 8, 2018 for Chsasldeafnews
11

Norwex VS Lysol

prayer59 Apr 6, 2018 Norwex VS Lysol
13

time for prize (Norwex)

prayer59 Mar 16, 2018 time for prize (Norwex)
7

Announcement

prayer59 Mar 2, 2018 Announcement
2

3 part Norwex clean stove

prayer59 Feb 20, 2018 3 part Norwex clean stove
3

2 part of norwex clean

prayer59 Feb 20, 2018 2 part of norwex clean
3

1 part Norwex clean

prayer59 Feb 20, 2018 1 part Norwex clean
2

asljoe

prayer59 Feb 17, 2018 asljoe
10