Jeremiah 4 : 21 - 31. WBT
26
26

Jeremiah 4 : 1 - 4. WBT

JoyLife Jan 20, 2023 ago
Jeremiah 4 : 1 - 4. WBT
17
17

ROMANS 5 : 8

JoyLife Jan 17, 2023 ago
ROMANS 5 : 8
70
72

JOHN 4 : 24

JoyLife Jan 17, 2023 ago
JOHN 4 : 24
64
65

ISAIAH 66 : 22 - 24 ERV

JoyLife Jan 16, 2023 ago
ISAIAH 66 : 22 - 24 ERV
75
77
DEATH. ECCLESIASTES 12 : 6 - 8
59
61

ecc. 7 : 1 - 13 ERV

JoyLife Jan 16, 2023 ago
ecc. 7 : 1 - 13 ERV
35
38
ECCLESIASTES 3 : 18 to 22
30
31

John 3 : 36

JoyLife Jan 14, 2023 ago
John 3 : 36
64
67

John 8 : 44

JoyLife Jan 14, 2023 ago
John 8 : 44
80
81